LIÊN HỆ

  • Tên cá nhân/Công ty: *
  •  
  • Địa chỉ: *
  •  
  • Điện thoại: *
  •  
  • Email: *
  • Nội dung: *
  •  
  • Mã bảo vệ: *
  • Captcha
    

Khách sạn Tân Hà Nam

Địa chỉ: 43, đường số 20, phường Bình An, Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 848-37406477

Fax: 848-37406473

Email: Tanhanam1@gmail.com

Website: www.tanhanam.vn